ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20€

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

« Elixir Xmas Διαγωνισμός »

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η εταιρεία με την επωνυμία «Elixir Tea IKE», η οποία εδρεύει Κηφισού 40, 12133 Αθήνα (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://www.facebook.com/ElixirTeaSticks (εφεξής το «Facebook» και ο «Λογαριασμός» αντίστοιχαΟ Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Το Facebook χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο για την διενέργεια του Διαγωνισμού.


2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
i. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, διατηρούν ενεργό λογαριασμό χρήστη στο Facebook, διαθέτουν ενεργό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και έχουν ηλικία άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Συμμετοχές ενδιαφερόμενων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών θα απορρίπτονται. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται η Διοργανώτρια.
ii.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των προσώπων αυτών.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 18:00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 16 Ιανουαρίου 2022 ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές επιθυμούν, αυξάνοντας αυτόματα τις πιθανότητές τους να διεκδικήσουν το δώρο του Διαγωνισμού.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 των παρόντων όρων, κατά την ορισθείσα διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Επισκέπτεται το Λογαριασμό της Elixir στο Facebook, και συγκεκριμένα την διαδικτυακή σελίδαhttps://www.facebook.com/ElixirTeaSticks στο σχετικό post της Ενέργειας.
β) Συμπληρώνει την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ανάρτηση (“post”) του Διαγωνισμού με τα στοιχεία του (όνομα χρήστη, email, διεύθυνση, τηλέφωνο), επιλέγει την απάντησή που επιθυμεί στην ερώτηση που βρίσκεται μέσα στην ειδική φόρμα “Ποιο τσάι ευεξίας από την σειρά Elixirράβδοι τσαγιού, είναι το πιο χαλαρωτικό; επιλέγοντας μία από τις 4 εναλλακτικές απαντήσεις, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, και επιβεβαιώνει, δια επιλογής (κλικ) στο σχετικό πεδίο, ότι είναι άνω των 18 ετών, ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους, ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και ότι γνωρίζει ότι το Facebook δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

i. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω, γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια με τα στοιχεία συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από τη Διοργανώτρια καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής.
ii. Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος προϋποθέτει τη συναίνεσή του με συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία συντελείται δια της επιλογής (κλικ) στο ειδικό πεδίο των όρων και τη συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
iii. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
iv. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook.

5. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού – Αποδοχή του Δώρου
i. Η ανάδειξη των συνολικά πέντε (5) νικητών και πέντε (5) αναπληρωματικών, οι οποίοι θα αναδειχθούν κατά σειρά, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στις 15:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας(Κηφισού 40, 12133 Αθήνα). Στην κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών», ήτοι αυτών για τις οποίες ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

1. Έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω,
2. Ακολουθούν τις υποδείξεις και πληρούν τα χαρακτηριστικά που γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες από το Λογαριασμό,
3. Δεν αποτελούν, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου (π.χ. μέσω πολλαπλών/εικονικών λογαριασμών),
4. Δεν προσβάλλουν τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι σύμφωνες με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού και τους παρόντες όρους συμμετοχής, και
5. Έχουν υποβληθεί και έχουν καταχωρηθεί στο Λογαριασμό, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

 

ii. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κληθούν, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλει για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, να αποδεχθούν το δώρο τους και να παράσχουν και επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν παράσχει, προκειμένου να τους αποσταλούν τα δώρα τους.
iiiΣε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί το δώρο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή δεν παράσχει τα επιπλέον στοιχεία,  χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του δώρου και η Διοργανώτρια θα προβαίνει στην ενημέρωση του πρώτου, κατά σειρά, αναπληρωματικού με τον ίδιο τρόπο, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, αλλιώς, ομοίως, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του δώρου.

6. Δώρα

Καθένας από τους συνολικά πέντε (5) νικητές θα κερδίσει ένα(1) combo set Elixir Tea με 3 γεύσεις και μία γυάλινη κούπα, εφεξής το «Δώρο».

Το Δώρο είναι προσωπικό και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. 

Τα ακριβή χαρακτηριστικά του Δώρου, εναπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ελεύθερη επιλογή της Διοργανώτριας.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση

Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το όνομα χρήστη στο Facebook, θα ανακοινωθούν στο Λογαριασμό , εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων τους. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε αυτόν δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση των στοιχείων τους και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και μη θίγουσα καθ΄οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.

8. Ευθύνη
i.Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.
ii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του Δώρου στους νικητές του Διαγωνισμού. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
iii. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.
iv. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου συμμετέχοντα στο Λογαριασμό. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο Λογαριασμό, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της.
v. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
vi. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Λογαριασμού παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτού, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
vii. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

9. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα https://elixirtea.eu/xmascompetition

10. Προσωπικά Δεδομένα

i. H Διοργανώτρια, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και υπό τους ανωτέρω όρους θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων: όνομα χρήστη στο Facebook και email.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους - προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές. Στη συνέχεια, και προκειμένου να αποσταλεί το Δώρο στους νικητές, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση. Για την παραλαβή του Δώρου απαραίτητη είναι η επίδειξη ταυτότητας.

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υποχρέωση της Διοργανώτριας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή / και για το σκοπό της παράδοσης του Δώρου στους νικητές.
iii. Διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων εκτός ΕΟΧ δεν λαμβάνει χώρα από την Διοργανώτρια, παρά μόνο από το Facebook στο πλαίσιο της αποθήκευσης των δεδομένων στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, για τις οποίες το Facebook εφαρμόζει τους μηχανισμούς που αναφέρει στην πολιτική δεδομένων του την οποία οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί με την ενεργοποίηση τoυ λογαριασμού τoυς στο Facebook.
iv. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και για έναν επιπλέον (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται.
v. Ειδικά ως προς τα προσωπικά δεδομένα των νικητών, το ονοματεπώνυμό τους, η διεύθυνση και το τηλέφωνό τους, θα διατηρούνται για έξι (6) έτη, για λόγους συμμόρφωσης με την φορολογική νομοθεσία.
vi. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
vii. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
viii. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, στην ακόλουθη διεύθυνση Κηφισού 40, Αθήνα 12133, υπ’ όψιν: Επικεφαλής Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Global Data Protection Officer), ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elixirtea.eu

11. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δύναται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Λογαριασμού ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.